Λειτουργική και προσδιοριστική σημασιολογία

Λειτουργική σημασιολογία (Operational semantics)

Αλγοριθμικός ορισμός ενός διερμηνευτή για τη συγκεκριμένη γλώσσα.

Προσδιοριστική σημασιολογία (Denotational semantics)

Ορισμός μιας συνάρτησης που εκφράζει το αποτέλεσμα εκτέλεσης οποιουδήποτε προγράμματος στη συγκεκριμένη γλώσσα.