Μεταφορά δεδομένων

Μεταφορά δεδομένων από τον πελάτη στον εξυπηρετητή μέσω HTTP μπορεί να γίνει με τους παρακάτω τρόπους: